Zkrácená mezinárodní pravidla EPBF pool "8-BALL"

1. Rozhodovací strk

Oba hráči postaví po jedné kouli libovolně do předního pole (každý na jednu polovinu stolu) a společně zahrají svojí koulí přes zadní mantinel zpět k mantinelu přednímu. Hráč, jehož koule se zastaví blíže k přednímu mantinelu, má právo prvního rozehrání (možnost přenechat).

Právo rozehrání hráč automaticky ztrácí v těchto případech:

 • koule se dostane na polovinu soupeře, nebo dotkne-li se podélného mantinelu
 • koule se nedotkne zadního mantinelu, nebo dotkne-li se zadního mantinelu více jak jednou
 • koule spadne do díry, nebo se zastaví za hranou předního mantinelu (na okraji díry)
 • koule vyskočí mimo stůl

Pokud se oba hráči dopustí chyby, nebo nemůže-li rozhodčí určit, která koule leží blíže k přednímu mantinelu, považuje se rozhodovací strk za nerozhodný a musí se opakovat.

Pokud jeden z hráčů hraje svojí koulí později, než se soupeřova koule dotkne zadního mantinelu, může rozhodčí toto posoudit jako neúměrnou výhodu a pak je nutno rozhodovací strk opakovat.

2. Základní postavení

Rozestavení barevných koulí: koule č.1 až 15 do trojúhelníku tak, aby koule č.8 byla jako prostřední ve třetí řadě ve směru od bílé koule (tzn. od zadního bodu) a ve vzdálených rozích pak vlevo (z pohledu od bílé koule) koule plná, a v druhém vzdálenějším rohu koule půlená. Umístění ostatních barevných koulí není určeno, jen první koule musí stát na zadním bodu. Všechny koule se musejí navzájem dotýkat.

Postavení bílé koule: libovolně v předním poli.

3. Zahájení hry

Hráč hraje bílou koulí do koule na zadním bodu tak, aby zahrál nejméně jednu kouli do některé z jedné děr. Pokud hráč tohoto dosáhne korektně, pokračuje dále ve hře. Pokud hráč nezahraje žádnou kouli do některé z šesti děr, ale nejméně čtyři koule se dotknou mantinelu, pokračuje soupeř ve hře z postavení koulí na stole - stůl je otevřený.

Pokud hráč udělá chybu, má soupeř tyto možnosti - stůl je stále otevřený:

 • spadne-li při zahajovacím strku koule č.8, může rozstřelující hráč požádat o nový rozstřel nebo nasazení koule č.8 na zadní bod či překládací linii co nejblíže k zadnímu mantinelu a hraje dál
 • spadne-li při zahajovacím strku bílá koule a koule č.8, může soupeř požádat o nový rozstřel či nasazení koule č.8 a hraje dál, a to z předního pole
 • spadne-li při zahajovacím strku koule bílá, staví si soupeř bílou kouli na kterékoliv místo v předním poli a hraje dál (platí též v případě, že se bílá koule dostala mimo stůl. Bílá koule nesmí hrát přímo na žádnou kouli v předním poli (musí napřed přední pole opustit)
 • opustí-li při zahajovacím strku barevná koule stůl, soupeř může hrát z pozice na stole nebo z předního pole
 • u ostatních chyb platí pravidlo, že soupeř hraje z postavení koulí na stole (zůstala-li na stole koule bílá), nebo si nechá koule znovu postavit a sám uskuteční zahajovací strk, nebo jej přenechá soupeři

Hra se považuje za zahájenou, dotkne-li se kůže tága bílé koule, nebo přejede-li bílá koule přední linii.

V průběhu zápasu se právo rozstřelu pravidelně střídá po každé hře (lze přenechat soupeři).

Otevřený stůl

Bezprostředně po zahajovacím strku (stůl je stále otevřený). Pokud je stůl otevřený, povoluje se potopení libovolné, avšak předem oznámené barevné koule pomocí plné, půlené koule, či pomocí koule č.8. Pokud je první strk po zahájení hry hrán na kouli č.8, hráč automaticky přenechává strk soupeři (spadlé koule se nevracejí) a platí, že stůl je stále otevřený, tzn. že protihráč má právo volby druhu koulí. Zůstanou-li při otevřeném stole na hrací ploše koule jednoho druhu a koule č.8, může hrající hráč volit mezi oběma možnostmi.

Volba skupiny

Skupiny se určí tehdy, zahraje-li první z hráčů předem oznámenou kouli do příslušné kapsy, kterou označil.

4. Hra

Cílem hry je zahrát co nejdříve (dle pravidel) kouli č.8 do některé z šesti děr na stole. Pozn.: "8-BALL" je hra s oznamováním.

Základní podmínka "Oznámení koule"

Hráč musí vždy oznámit, která koule a do které kapsy spadne (není nutno při zcela jasných situacích). Nemá-li soupeř či rozhodčí jistotu, má právo na hráči žádat "oznámení koule".

Každá další koule, jež spadne navíc ke korektně potopené kouli, se započítává ve prospěch hrajícího hráče.

Hráč musí vždy jako první trefit kouli své určené barevné skupiny, a poté je ještě nutno, aby označená barevná koule spadla do označené kapsy (díry), nebo aby se některá z koulí dotkla mantinelu!

Splní-li hráč tuto podmínku, avšak určená barevná koule nespadne do označené díry, pokračuje soupeř hrou z postavení koulí na stole. Udělá-li hráč chybu platí bod č.5,6.

Korektní potopení označené koule opravňuje hráče k dalšímu pokračování ve hře.

Kouli č.8 lze zahrát do díry jen tehdy, nejsou-li již na stole žádné koule z určené barevné skupiny hrajícího hráče.

Po odehrání všech koulí své sady musí hráč hrát na kouli č.8 (nelze hrát na soupeřovi koule).

"Hra na jistotu"

Z taktických důvodů může hráč svoji kouli úmyslně potopit, avšak svůj náběh přesto ukončit. Pokud hráč před strkem zahlásí "na jistotu", přestože odehrál jinak regulérní strk, přenechává další náběh soupeři. Jde o korektní hru a veškeré potopené koule se zpět na stůl nevracejí. Kombinační strk je povolen, avšak nelze hrát přes kouli č.8 (mimo bod 3), nutno vždy trefit jako první kouli své určené skupiny.

Při hře je dovoleno

 • použití prodlužovacích prostředků pro hru tágem na větší vzdálenost.
 • tzv. "jump", to jest skok bílou koulí přes kouli barevnou (je dovoleno hrát do bílé koule pouze tak, že strk je veden shora dolů a tágo - minimálně 3/4 velikosti - se dotkne bílé koule pouze nad průměrem koule).

5. Chyby při hře (tzv. "faul")

Netrefení koule určené barevné skupiny jako první (mimo bod 3).

Zasáhne-li bílá koule jako první kouli určené barevné skupiny, avšak žádná z koulí se poté nedotkne mantinelu a ani označená barevná koule nespadne do označené kapsy (mimo bod 3 - při zahajovacím strku se musí dotknout mantinelu min. 4 barevné koule).

Spadne-li do díry bílá koule.

Dostane-li se mimo stůl jakákoliv koule (platí i v případě, že se koule po dotyku čehokoliv mimo konstrukce stolu vrátí vlastní silou zpět na hrací plochu - lampa, křída na okraji stolu, atd.) - POZOR vrací se na zadní bod či překládací linii (dle čísel) (mimo kouli č. 8).

Hraní nebo dotek tágem jiné koule než bílé (soupeř nemá právo žádnou z koulí, Jež se pohne faulem, nechat vrátit zpět na původní místo).

Dotek kterékoliv koule rukou (mimo bod 6), oděvem, křídou, jinou částí tága než kůží, apod.

Prostrk - současný kontakt tága s bílou koulí a bílé koule s koulí barevnou (dotýká-li se bílá koule některé z koulí barevných, popř. jsou-li koule natolik blízko sebe, že hrozí prostrk, je nutno hrát svislým tágem "pique" buďto od koule do pole, nebo takový strk, při němž bílá koule běží pomaleji než barevná a posune se max. do poloviny vzdálenosti, již urazí barevná koule).

Tlačený strk - má-li bílá koule s kůží tága delší kontakt než jeden krátký dotek.

Nestojí-li hráč při strku nohou na zemi.

Hra koulemi, které jsou v pohybu (platí i pro točící se kouli).

Hra do koule, která se dotýká mantinelu, pokud se poté nesrazí do díry nějaká z koulí či nedotkne-li se jakákoliv koule mantinelu (pro kouli u mantinelu platí, že se musí dotknout mantinelu jiného, popř. toho samého, až po doteku s jinou barevnou koulí).

Pokud je koule vzdálená od mantinelu max. do průměru koule, lze hrát do ní na jistotu jen 2x po sobě, poté platí bod 5k).

Dotkne-li se bílá koule jakékoliv koule schované v kapse stolu (je-li tato naplněna koulemi).

Dotkne-li se hráč při stavění bílé koule (bod 6) touto koulí jiné barevné koule.

Zasáhne-li hráč bílou kouli záměrně pod středem, čímž tato nadskočí (tzv. pokus o falešný "jump"). Dojde-li k tomuto strku nedopatřením (bez zjevné snahy provést "jump"), nehodnotí se strk jako chyba.

6. Postih chyb ve hře

Protihráč si umístí (rukou) bílou kouli na libovolné místo stolu (výjimka bod 3) a pokračuje ve hře. Postavení ostatních koulí na stole se nemění. Dopustí-li se hráč při strku více chyb, počítá se jen jedna.

7. Ukončení hry

Při hře na poslední kouli - č. 8 - se díra, do které je hrána, "oznamuje" vždy znovu!

Kouli č. 8 nelze potopit korektním kombinačním strkem!

Hráč, který zahraje dle pravidel do díry kouli č. 8 - vyhrává.

Spadne-li koule č. 8 nekorektně (během strku došlo k "faulu", při hře "na jistotu") (mimo bod 3) - vyhrává soupeř

Potopí-li hráč kouli č. 8 do jiné než oznámené kapsy - vyhrává soupeř.

Potopí-li hráč kouli č. 8 dříve, než je oprávněn na ni hrát či při hře "na jistotu" - vyhrává soupeř.

8. Ukončení zápasu

ZÁPAS - se hraje na předem stanovený počet setů a tyto pak na určený počet vítězných her.

HROU - se rozumí časový úsek od zahajovacího strku až po zahrání koule č. 8 (dle pravidel) do některé z šesti děr.

Každý následující set začíná vždy jiný hráč. Počet vítězných her či setů je určen pořadatelem každého příslušného turnaje.

PATOVÁ SITUACE - pokud se na stole nacházejí max. 2 rozdílné barevné koule a koule č. 8, a po třech za sebou následujících strcích obou hráčů je zcela jasné, že zahrání koule by s velkou pravděpodobností vedlo ke ztrátě celé hry a tudíž se již žádný hráč nepokusí o ukončení hry, může rozhodčí (popř. souhlasně oba hráči) ohlásit "PAT".

Hru pak opět zahájí ten, jenž ji v "patové" hře začal. Pokud se hráč jeątě pokouší hru ukončit, nelze ohlásit "pat". 

9. Všeobecná ustanovení

Pokud není k dispozici rozhodčí, přebírá úlohu rozhodčího protihráč.

Při zjevně hrozící sporné situaci lze přivolat ke stolu třetí nezávislou osobu, jež rozhodne o korektnosti daného strku.

Zasáhne-li bílá koule současně kromě koule přidělené sady jeątě i kouli soupeřovu, a není-li možno rozhodnou, která z nich byla zasažena dříve, platí pravidlo - rozhodnout ve prospěch hrajícího hráče.

Na zaklíněné koule se pohlíží takto (dle středu koule) - každá koule nad otvorem kapsy se dá dovnitř - koule mimo otvor postaví rozhodčí na okraj otvoru dle dřívější polohy ( jako by k zaklínění nedošlo).

Pokud koule sama spadne do kapsy (ležela-li min. 5 sec. na stole), vrátí se co nejblíže k původní poloze a hra pokračuje dál.

Každý hráč má právo vzít si během hry tzv. "time out" (přestávku). Během této přestávky je nutno postavit na stůl štítek "TIME OUT", kdy není dovoleno na stole hrát. Délka přestávky je max. 5 minut. Tuto přestávku si hráč může vzít buďto, pokud je právě u stolu, nebo mezi sety, ale vždy toto právo existuje v setu posledním (nezávisí na tom, zda si hráč vzal "time out" již v některém předešlém setu).

Pokud je hra některým hráčem zdržována může rozhodčí po varování přistoupit k vyhlášení časového limitu - max. 45 sec. na strk. Tento limit následně platí pro oba hráče. Překročení limitu = "faul" (chyba).

Přijme-li hráč během hry radu - ztrácí hru.

Hráč, který nenastoupí ke hře do 15 minut po časovém rozvrhu, je diskvalifikován. Veškeré jeho výsledky jsou vyškrtnuty.

Hráč, jenž vzdá - ztrácí hru. Oznamuje se zabalením tága, rozšroubováním tága při hře (výměnu špičky, jump - nutno ohlásit).