Zkrácená mezinárodní pravidla EPBF pool "9-BALL"

1. Rozhodovací strk

Oba hráči postaví po jedné kouli libovolně do předního pole (každý na jednu polovinu stolu) a společně zahrají svoji kouli přes zadní mantinel zpět k mantinelu přednímu. Hráč, jehož koule se zastaví blíže k přednímu mantinelu, má právo prvního rozehrání (možnost přenechat).

Právo rozehrání hráč automaticky ztrácí v těchto případech:

  • koule se dostane na polovinu soupeře, nebo dotkne-li se podélného mantinelu
  • koule se nedotkne zadního mantinelu, nebo dotkne-li se zadního mantinelu více jak jednou
  • koule spadne do díry, nebo se zastaví za hranou předního mantinelu (na okraji díry)
  • koule vyskočí mimo stůl

Pokud se oba hráči dopustí chyby, nebo nemůže-li rozhodčí určit, která koule leží blíže k přednímu mantinelu, považuje se rozhodovací strk za nerozhodný a musí se opakovat.

Pokud jeden z hráčů hraje svoji kouli později, než se soupeřova koule dotkne zadního mantinelu, může rozhodčí toto posoudit jako neúměrnou výhodu a pak je nutno rozhodovací strk opakovat.

 

2. Základní postavení

Rozestavění barevných koulí:

Koule č.1 až 9 do kosočtverce tak, aby koule č.1 byla postavena jako první ve směru od koule bílé (na zadním bodu) a koule č.9 uprostřed sestavy. Umístění ostatních barevných koulí není určeno. Všechny koule se musejí navzájem dotýkat.

Postavení bílé koule:

Libovolně v předním poli (hraje-li hráč bílou koulí stojící mimo přední pole a byl-li na tuto skutečnost upozorněn, je tento strk považován za "faul" - chybu).

 

3. Zahájení hry

Hráč hraje bílou koulí do koule č.1 tak, aby zahrál nejméně jednu kouli barevnou do některé ze šesti kapes (děr).

Pokud hráč tohoto dosáhne korektně, pokračuje dále ve hře. Pokud hráč nezahraje žádnou barevnou kouli do některé ze šesti děr, ale nejméně čtyři barevné koule se dotknou mantinelu, pokračuje ve hře soupeř z postavení koulí na stole.

 

Pokud hráč udělá chybu (bod č.5), má soupeř tyto možnosti: 

  • hraje z postavení koulí na stole (zůstala-li na stole bílá)
  • vezme bílou kouli, položí si ji na kterékoliv místo na stole a hraje (platí též v případě, že bílá koule byla sražena do díry, či dostala-li se mimo stůl)
  • nechá si koule znovu postavit a sám uskuteční zahajovací strk, nebo jej přenechá soupeři

Hra se považuje za zahájenou, dotkne-li se kůže tága bílé koule, nebo přejede-li bílá koule přední linii.

 

Rozhození - "push out":

Je-li po regulérním zahajovacím strku těžké hrát na kouli s nejnižším číslem, může hráč, který je na řadě, ohlásit "push out". Při tomto strku neplatí bod č.5a,b. Hlavním cílem tohoto kroku je vyhnout se chybě a zpřístupnit pro soupeře kouli s nejnižším číslem, tím hru otevřít (např. je-li bílá koule obklopena koulemi tak, ze je nevhodné hrát korektně). Hráč má za úkol vytvořit pro soupeře přijatelnější pozici. Pokud se však tato pozice protihráči nelíbí, může tento odmítnout pokračovat ve hře a hráč, který "push out" ohlásil, je nucen hrát další strk. Ohlášený "push out" se nepočítá za chybu.

 

4. Hra

Cílem hry je zahrát co nejdříve dle pravidel kouli č.9 do některé z šesti děr na stole.

 

Základní podmínka

Hráč musí bílou kouli vždy trefit jako první kouli s nejnižším číslem, jež se v daném okamžiku nachází na stole, a poté se musí ještě některá z koulí dotknout mantinelu, nebo spadnout do díry. Splní-li hráč základní podmínku, avšak žádná barevná koule nespadne do díry, pokračuje soupeř hrou z postavení koulí na stole. Udělá-li hráč chybu, platí bod č.5,6.

 

Při hře je dovoleno

  • použití prodlužovacích prostředků pro hru tágem na delší vzdálenost.
  • tzv. "jump", to jest skok bílou koulí přes kouli barevnou (je dovoleno hrát do bílé koule pouze tak, že strk je veden shora dolů a tágo - minimálně 3/4 velikosti - se dotkne bílé koule pouze nad průměrem koule).

 

5. Chyby při hře (tzv. "faul")

Netrefení koule s nejnižším číslem jako první.

Zasáhne-li bílá koule jako první kouli s nejnižším číslem, avšak žádná z koulí se poté nedotkne mantinelu a ani žádná barevná koule nespadne do díry (mimo bod č.3 - při zahajovacím strku se musí dotknout nejméně čtyři koule mantinelu).

Spadne-li do díry bílá koule.

Dostane-li se mimo stůl jakákoliv koule (platí i v případě, že se koule po dotyku čehokoliv mimo konstrukci stolu vrátí vlastní silou zpět na hrací plochu - lampa, křída na okraji stolu, atd.).

Hraní nebo dotek tágem jiné koule než bílé (soupeř nemá právo žádnou z koulí, jež se pohne faulem, nechat vrátit zpět na původní místo).

Dotek kterékoliv koule rukou (mimo bod č.6), oděvem, křídou, jinou částí tága než kůží, apod.

Prostrk - současný kontakt tága s bílou koulí a bílé koule s koulí barevnou (dotýká-li se bílá koule některé z koulí barevných, popř. jsou-li koule natolik blízko sebe, že hrozí prostrk, je nutno hrát svislým tágem "pique" buďto od koule do pole, nebo takový strk, při němž bílá koule běží pomaleji než barevná a posune se max. do poloviny vzdálenosti, již urazí barevná koule).

Tlačený strk - má-li bílá koule s kůží tága delší kontakt než jeden krátký dotek.

Nestojí-li hráč při strku nohou na zemi.

Hra koulemi, které jsou v pohybu (platí i pro točící se kouli).

Hra do koule, která se dotýká mantinelu, pokud se poté nesrazí do díry nějaká z koulí či nedotkne-li se jakákoliv koule mantinelu (pro kouli u mantinelu platí, že se musí dotknout mantinelu jiného, popř. toho samého, až po doteku s jinou barevnou koulí).

Pokud je koule s nejnižším číslem vzdálená od mantinelu max. do průměru koule, lze hrát do ní na jistotu jen 2x po sobě, poté platí bod 5k).

Dotkne-li se bílá koule jakékoliv koule schované v kapse stolu, je-li tato plná koulí.

Dotkne-li se hráč při stavění bílé koule (bod č.6) touto koulí jiné barevné koule.

Zasáhne-li hráč bílou koulí záměrně pod středem, čímž tato nadskočí (tzv. pokus o falešný "jump"). Dojde-li k tomuto strku nedopatřením (bez zjevné snahy provést "jump"), nehodnotí se strk jako chyba.

Spadne-li do díry koule č.9 nekorektně (proti pravidlům bod č.5a-o). Po chybě se vrací zpět na stůl pouze koule č.9 - a to na zadní bod nebo na překládací linii co nejblíže k zadnímu bodu (nesmí se však dotknout jiné koule, jen se k ní přiblížit). Ostatní koule se již do hry nevracejí a zůstávají v kapsách stolu (platí i v případě, že koule opustí stůl).

   

6. Postih chyb ve hře

Protihráč si umístí rukou bílou kouli na libovolné místo stolu (mimo bod č.3) a pokračuje ve hře.

Postavení ostatních koulí na stole se nemění. Dopustí-li se hráč při strku více chyb, počítá se jen jedna.

 

7. Ukončení hry

Hráč, který zahraje dle pravidel do díry kouli č.9 - vyhrává.

Dopustí-li se hráč během jedné hry tří po sobě následujících chyb - vyhrává soupeř.

 

8. Ukončení zápasu

ZÁPAS - se hraje na předem stanovený počet setů a tyto pak na určený počet vítězných her.

HROU - se rozumí časový úsek od zahajovacího strku až po zahrání koule č.9 (dle pravidel) do některé z šesti děr.

Každou následující hru začíná vždy vítěz hry předchozí.

Každý následující set začíná vždy jiný hráč.

Počet vítězných her nebo setů (konec zápasu) je vždy určen pořadatelem každého příslušného turnaje.

 

9. Všeobecná ustanovení

Pokud není k dispozici rozhodčí, přebírá úlohu rozhodčího protihráč.

Při zjevně hrozící sporné situaci lze přivolat ke stolu třetí nezávislou osobu, jež rozhodne o korektnosti daného strku.

Každou spornou situaci řeší rozhodčí, - popř. ředitel turnaje nebo jeho zástupce.

Zasáhne-li bílá koule současně kromě koule s nejmenším číslem i jinou kouli, a není-li možno rozhodnout, která z nich byla zasažena dříve, platí pravidlo - rozhodnout ve prospěch hrajícího hráče.

Každý hráč má právo vzít si během hry tzv. "time out" (přestávku). Během této přestávky je nutno postavit na stůl štítek "TIME OUT", kdy není dovoleno na stole hrát. Délka přestávky je max. 5 minut. Tuto přestávku si hráč může vzít buďto, pokud je právě u stolu, nebo mezi sety, ale vždy toto právo existuje v setu posledním (nezávisí na tom, zda si hráč vzal "time out" již v některém předešlém setu).

Přerušil-li rozhodčí hru, hráč jenž by hrál - ztrácí hru.

Pokud je hra některým hráčem zdržována může rozhodčí po varování přistoupit k vyhlášení časového limitu - max. 45 sec. na strk. Tento limit následně platí pro oba hráče. Překročení limitu = "faul" (chyba).

Není povoleno trénovat během zápasu (na žádném stole). Postihem je "faul" (mezi dvěma hrami se faul počítá před rozehráním).

Přijme-li hráč během hry radu - ztrácí hru.

Hráč, který nenastoupí ke hře do 15 minut po časovém rozvrhu, je diskvalifikován. Veškeré jeho výsledky jsou vyškrtnuty.

Hráč, jenž vzdá - ztrácí hru. Oznamuje se zabalením tága, rozšroubováním tága při hře (výměnu špičky, jump - nutno ohlásit).

Rozhodčí musí hrajícího hráče vždy upozornit na budoucí možný závažný "faul" (hrozící ztrátou hry, např. třetí faul po sobě, atd.). Informace musí být vždy jen před zahájením strku. Žádné či pozdní oznámení znamená, že se "faul" nepočítá.

Na zaklíněné koule se pohlíží takto (dle středu koule) - každá koule nad otvorem kapsy se dá dovnitř - koule mimo otvor postaví rozhodčí na okraj otvoru dle dřívější polohy (jako by k zaklínění nedošlo).

Pokud koule sama spadne do kapsy (ležela-li min. 5 sec. na stole), vrátí se co nejblíže k původní poloze a hra pokračuje dál.